Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

  1.  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1.  Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) sa vzťahujú na obchodné vzťahy, ktoré vzniknú medzi kupujúcim a predávajúcim:Transtechnospol.sr.o.,Javorová 30 91705 Trnava IČO: 36 235 822, DIČ: 2021522316, IČ DPH: SK2021522316, Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 11883/T (ďalej len „prevádzkovateľ“) na základe zmlúv uzatvorených prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len „e-shop“).
1.2.    Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v e-shope za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorú predávajúci potvrdením objednávky akceptuje.
1.3.   Predávajúci je oprávnený zmeniť obchodné podmienky, ktoré nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na internetovej stránke. Zmluvné vzťahy, ktoré vznikli pred účinnosťou nových obchodných podmienok sa riadia obchodnými podmienkami platnými a účinnými v čase vzniku týchto zmluvných vzťahov.
1.4.    Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ e-shopu.
1.5.   Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom nákupného košíka odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom e-shopu.
1.6.    Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom prehľade na stránkach e-shopu.
1.7.   Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu. Elektronickú objednávku môže vyplniť a zaslať iba registrovaný zákazník.
1.8.   Registráciou sa rozumie zaregistrovanie zákazníka pred objednávkou tovaru. Pri registrácii je zákazník povinný pravdivo a úplne vyplniť všetky svoje osobné údaje uvedené v registračnom formulári. Tieto údaje sa predávajúci zaväzuje použiť len pre účel vybavenia objednávky a komunikácie so zákazníkom. V prípade neposkytnutia úplných a pravdivých údajov si predávajúci vyhradzuje právo objednávku nevybaviť.
1.9.   Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami a tieto bez výhrady akceptuje. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené v záväznej objednávke a ani v Obchodných podmienkach sa riadia ustanoveniami príslušných zákonov platných v SR, najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

2.SPÔSOB DODANIA TOVARU

2.1.   Objednaný tovar je možné kupujúcemu dodať prostredníctvom:

2.1.1.  Kuriéra

2.1.2. Osobnéhoodberu v mieste sídla spoločnosti 917 05 Trnava-Modranka ,Javorová 30

  1.  PLATBA ZA TOVAR

3.1.  Cenu za objednaný tovar je možné uhradiť:

3.1.1.  Pri preberaní tovaru kupujúcim na dobierku.

3.1.2.  Bankovým prevodom.

3.1.3.  Pri osobnom odbere platbou v hotovosti cez registračnú pokladňu

  1.  DODANIE TOVARU

4.1.   Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári. Predávajúci si vyhradzuje právo poskytnúť tovar aj prostredníctvom spoločnostiTranstechnospol.sr.o.,Javorová 30 91705 Trnava IČO: 36 235 822, DIČ: 2021522316, IČ DPH: SK2021522316, Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 11883/T Tovar objednaný kupujúcim mu bude dodaný prostredníctvom služieb tretích subjektov.

4.2.    V prípade, že objednávka nemôže byť jednorazovo úplne vybavená, kupujúci zaplatí poštovné podľa čiastky uvedenej v objednávke. Za dodatočne zaslaný tovar z čiastočne vybavenej objednávky kupujúci poštovné neplatí.

4.3.    Kuriérska spoločnosť ručí za zásielku do okamihu jej odovzdania kupujúcemu. Kupujúci je povinný prezrieť zásielku pri jej doručení a v prípade viditeľného poškodenia, či dokonca straty časti tovaru, je povinný spísať s dopravcom reklamačný protokol a takúto zásielku neprevziať. Hneď ako kuriérska spoločnosť zásielku vráti, predávajúci vyexpeduje nový tovar kupujúcemu.

4.4.    Tovar bude zákazníkovi – kupujúcemu doručený najneskôr do 1-5 dní od doručenia objednávky. V prípade, ak kupujúci zvolil ako spôsob doručenia prepravu kuriérom, môže byť tovar dodaný už nasledujúci deň. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

  1.  OBJEDNÁVKY

5.1.    Predávajúci ponúka zákazníkom možnosť nákupu priamo z ich domova, kde môžu nakupovať nonstop. Objednávať si zákazníci môžu jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. 

5.2.    Predávajúci sa zaväzuje, že zákazníkom bude dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.
5.3.    Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v elektronickom objednávkovom formulári.
5.4.    Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K platnému uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje odsúhlasenie objednávky zo strany predávajúceho formou emailu – do procesu „spracovávaná“. Do okamihu tohto odsúhlasenia nie je objednávka pre predávajúceho záväzná. Za potvrdenie objednávky sa nepovažuje mail oznamujúci zaevidovanie objednávky v systéme. 

  1.  OBJEDNÁVANIE TOVARU

6.1.    Objednávanie v e-shope sa uskutočňuje prostredníctvom nákupného košíka.

6.2.    Pri objednávke tovaru kupujúci vyplní všetky povinné polia vo formulári, vyznačí, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami, s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a s týmito súhlasí. V opačnom prípade nie je možné objednávku odoslať a teda ani potvrdiť predávajúcim. 

6.3.    Objednávky sú do systému zaraďované podľa poradia, v akom prichádzajú.

6.4.    Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, ktoré umožnia bezproblémové doručenie zásielky.

6.5.    Všetky v systéme zaevidované elektronické objednávky sú považované za návrh na uzatvorenie zmluvy a sú pre kupujúceho záväzné.

6.6.    Potvrdením elektronickej objednávky – do procesu „spracovávaná“ dôjde k akceptácii návrhu na uzatvorenie zmluvy predávajúcim. Momentom akceptácie návrhu na uzatvorenie zmluvy dôjde k vlastnému uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

6.7.    Pokiaľ objednávaný tovar nie je na sklade a nebude ho možné z rôznych dôvodov doobjednať tak, aby bol kupujúcemu doručený v rámci dodacej lehoty, upozorní predávajúci kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na dané skutočnosti. Kupujúci má právo v takomto prípade svoju objednávku zrušiť alebo upraviť podľa vzájomnej dohody.6.8.    Hodnota tovaru uvedená na potvrdenej objednávke je konečná
6.9.    Pred konečným a záväzným potvrdením objednávky môže kupujúci celú objednávku a zadané údaje skontrolovať.

6.10.   Ak s podobou objednávky kupujúci súhlasí, potvrdením objednávky bude objednávka s konečnou platnosťou odoslaná na spracovanie.
6.11.   Na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke automatický systém Predávajúceho bezodkladne zašle e-mail, v ktorom kupujúcemu potvrdí zaevidovanie objednávky.
6.12.   Do 3-5 pracovných dní od doručenia objednávky Predávajúci zašle kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke e-mail, v ktorom buď kupujúcemu výslovne potvrdí prijatie návrhu na uzavretie zmluvy a odovzdanie objednávky na ďalšie spracovanie, alebo kupujúcemu oznámi, že návrh na uzavretie zmluvy podľa objednávky nemožno prijať. Samotná kúpna zmluva je uzavretá doručením e-mailu zo strany Predávajúceho kupujúcemu, v ktorom Predávajúci kupujúcemu výslovne potvrdí prijatie návrhu na uzavretie zmluvy a odovzdanie objednávky na ďalšie spracovanie. Od tohto momentu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami.
6.13.   Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať objednávku v odôvodnených prípadoch, a to najmä v prípade vyčerpania skladovej zásoby tovaru, v prípade nedostupnosti tovaru u dodávateľa, v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny alebo popisu tovaru v katalógu tovaru v elektronickom obchode.
6.14.   ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY – Každú objednávku môže kupujúci do 24 hodín zrušiť a to telefonicky, alebo e-mailom a to bez udania dôvodu. Treba uviesť meno, e-mail, číslo objednávky,  a popis/množstvo objednaného tovaru či služby.

  1.  CENY

7.1.    V internetovom obchode sú všetky ceny udávané ako maloobchodné, sú konečné a zahŕňajú DPH. Predávajúci je platca DPH. Predávajúci sa zaväzuje dodržať ceny dané v potvrdenej objednávke kupujúceho.

7.2.    Vzhľadom na pohyb cien predávaného tovaru na trhu, predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ceny ponúkaného tovaru. Predávajúci má preto právo aktualizovať ceny bez predošlého upozornenia. Ceny uvedené v platnej objednávke sú pre túto konkrétnu objednávku platné až do jej vybavenia. Pri väčšom odbere z jednotlivých položiek predávajúci môže poskytnúť individuálne zľavy.

  1.  ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU

8.1.    Podľa § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zákon č. 102/2014 Z.z.) má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa: a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
8.2.    Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 8.1. u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke predávajúceho. 
8.3.    Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. V takomto prípade zašle kupujúci tovar na adresu sídla: Transtechnospol.sr.o., Javorová 30 91705 Trnava s dokladom o zaplatení. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
8.4.    Vrátený tovar kupujúci NEZASIELA na dobierku! Tovar, ktorý je vrátený bez udania dôvodu musí byť zabalený a nepoškodený, inak nebude vrátenie tovaru akceptované.
8.5.    Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov pred tým, ako mu bude tovar vrátený. 
8.6.    Po dohode môže byť vrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru) poštovné nebude účtované, avšak iba v prípade, že sa jedná o jeho prvú výmenu.

  1.  REKLAMÁCIA TOVARU

9.1.    Kupujúci je povinný všetok dodaný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu po dodaní skontrolovať jeho úplnosť. Akýkoľvek nesúlad medzi dodaným tovarom a tovarom uvedeným na sprievodnom doklade je kupujúci povinný oznámiť bezodkladne predávajúcemu.
9.2.    Predávajúci akceptuje iba reklamácie toho tovaru, ktorý kupujúci zakúpil v jeho e-shope po preukázaní dokladu o zaplatení tovaru – resp. jeho kópie.
9.3.    Kupujúci vyplní reklamačný formulár a reklamovaný výrobok zašle spolu s kópiou faktúry, svojimi kontaktnými údajmi a presným popisom závady na adresu predávajúceho: Transtechnospol.sr.o.,Javorová 30 91705 Trnava

9.4.    Reklamácie tovaru budú vybavované v súlade s Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
9.5.    Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
9.6.    Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
9.7.    Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

9.8.    Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

9.9.    Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

10.    OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1.    Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zasielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.
10.2.    Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
10.3.    Predávajúci ani odberateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené „vyššou mocou“ alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.
10.4.    Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, so spracovaním a uchovávaním osobných údajov, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovávaním ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
10.5.    Akceptovaním týchto Obchodných podmienok v zmysle bodu 1.9. kupujúci vyjadruje súhlas s poskytovaním osobných údajov spoločnosti Transtechnospol.sr.o., Javorová 30 91705 Trnava , ktoré sú potrebné pri jej činnosti, a to najmä na činnosti uvedené v Obchodnom registri. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
10.6.    Prevádzkovateľ servera využíva pre svoje marketingové potreby štatistické služby www.google.com/analytics, ktoré podliehajú obchodným podmienkam uvedenej služby a ochranu získaných údajov zabezpečuje v zmysle platnej európskej legislatívy.

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  1.  Právo na odstúpenie od zmluvy

1.1.    Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
1.2.    Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. 
1.3.    Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným písomným vyhlásením zaslaným poštou na adresu Transtechnospol.sr.o., Javorová 30 91705 Trnava . Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na našej webovej stránke  www.vino-belko.sk

1.4.    Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

  1.  Dôsledky odstúpenia od zmluvy

2.1.    Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
2.2.    Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

2.3.    Zakúpený tovar nám zašlite ihneď po odstúpení od zmluvy späť na adresu Transtechnospol.sr.o.,Javorová 30 91705 Trnava najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.2.4.    Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

2.5.    Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.“

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť tu.
 
Obchodné podmienky boli spracované právnym zástupcom firmy Transtechnospol.sr.o.. Sú rovnako ako celý obsah webu chránené autorským zákonom a autorsky podpísané.  Dňa 3.2.2023KONTAKT

Adresa

Javorová 30, 917 05 Trnava

Telefón

+421 911 966 497

E-mail

belko.dusan@gmail.com

© 2021 Belkovo malé vinárstvo